Organization Name & Email
Ojibwemotaadidaa omaa Gidakiiminaang Lucia Bonacci
Waasabiik Ojibwemotaadiwin Naomi Long
Endazhi-nitaawiging Charter School Serena Graves-Daniel
Waadookodaading Lisa Laronge
Misaabekong Binesiikwe Washington
Niigaane Camille Naslund
BDOTE Learning Center Korissa Howes
Wicoie Nandagikendan Jewell Arconen
Nay-ah-shing / Wewinabi Amanda Nickaboine-Meyer
Waking up Ojibwe / Anishinaabemodaa Shannon King
Waking up Ojibwe / Anishinaabemodaa Carissa Copenace
Fond du Lac Language & Culture Program & Waazh William Howes
Anishinaabeg Kinomaagewgamig Mino Giizhgad
Floral design
Floral design